جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 174 اصفهان پل عابر مقابل مسجد مهر آباد دید از پل غدیر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 173 اصفهان بیلبورد مقابل مسجد مهر آباد دید از پل بزرگمر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 172 اصفهان پل عابر مقابل مسجد مهر آباد دید از پل بزرگمر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 171 اصفهان پل عابر مقابل خیابان مهرآباد دید از پل شهرستان به سمت غدیر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 40 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 170 اصفهان پل عابر مقابل خیابان مهرآباد دید از پل غدیر به سمت پل شهرستان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 40 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 169 اصفهان پل عابر مقابل خیابان مهرآباد دید از پل غدیر به سمت پل شهرستان (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 168 اصفهان پل عابر شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 167 اصفهان پل عابر جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 28.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 166 اصفهان پل عابر غرب به شرق 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 165 اصفهان پل عابر شرق به غرب 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 164 اصفهان پل عابر شرق به غرب 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 48 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 163 اصفهان پل عابر حد فاصل میدان دانشگاه و خیابان امیر کبیر مقابل بیمارستان امام حسین شماب به جنوب ورودی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 27.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 162 اصفهان پل عابر حد فاصل میدان دانشگاه و خیابان امیر کبیر مقابل بیمارستان امام حسین جنوب به شمال خروجی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 27.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 161 اصفهان پل عابر ابتدای خیابان پروین جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 40 27.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 160 اصفهان پل عابر ابتدای خیابان پروین شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 40 27.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین