جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 159 اصفهان بیلبورد چهارراه هشت بهشت (قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 36 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 158 اصفهان بیلبورد چهارراه نور باران (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 157 اصفهان بیلبورد چهارراه علامه امینی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 21.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 156 اصفهان پل عابر چهارراه علامه امینی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 21.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 155 اصفهان عرشه پل سواره پیشانی زیر گذر چهارراه علامینی شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 24 27.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 154 اصفهان عرشه پل سواره پیشانی زیر گذر چهارراه علامینی جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 24 27.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 153 اصفهان عرشه پل سواره پیشانی تونل زیر گذر آقاخانی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 24 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 152 اصفهان بیلبورد مقابل باغ گل ها(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 24 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 151 اصفهان بیلبورد ابتدای پل بزرگمهر جنوب به شمال (قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 18 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 150 اصفهان پل عابر ابتدای پل بزرگمهر شمال به جنوب (قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 18 30.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 149 اصفهان بیلبورد میدان خواجو ضلع شمالی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 148 اصفهان بیلبورد چهارراه شیخ صدوق از راست چهارم (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 147 اصفهان بیلبورد چهارراه شیخ صدوق از راست دوم(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 146 اصفهان بیلبورد چهارراه شیخ صدوق از راست اول (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 15 24.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 145 اصفهان پل عابر شمال پل فلزی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 24 34.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین