جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 84 اصفهان پل عابر به سمت چهارراه رباط(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 83 اصفهان پل عابر به سمت فلکه ماه فرخی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 82 اصفهان بیلبورد خیابان شهید کرمی خروجی اصفهان(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 81 اصفهان پل عابر خیابان شهید کرمی ورودی اصفهان(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 45 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 80 اصفهان پل عابر مقابل خیابان مولوی کاوه به سمت میدان قدس(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 79 اصفهان پل عابر مقابل خیابان مولوی میدان قدس به سمت کاوه(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 32 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 78 اصفهان پل عابر نرسیده به سمجدالغفور احمد آباد به سمت میدان قدس(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 40 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 77 اصفهان پل عابر نرسیده به مسجد الغفور میدان قدس به سمت احمد آباد افقی 40 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 76 اصفهان پل عابر بین آل خجند و احمد آباد میدان قدس به سمت احمد آباد افقی 32 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 75 اصفهان پل عابر مقابل خیابان بلال احمد آباد به سمت پل بزرگمهر افقی 40 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 74 اصفهان پل عابر مقابل نیرو خوراسگان به سمت احمد آباد افقی 40 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 73 اصفهان پل عابر مقابل خیابان سروستان احمد آباد به سمت خوراسگان افقی 32 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 72 اصفهان پل عابر مقابل خیابان سروستان خوراسگان به سمت احمد آباد افقی 32 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 71 اصفهان بیلبورد میرزا نصیر جی به سمت میدان لاله افقی 48 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 70 اصفهان پل عابر میرزا نصیر میدان لاله به سمت جی افقی 48 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین