جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 69 اصفهان پل عابر حکیم شفایی جی به سمت لاله افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 68 اصفهان پل عابر حکیم شفایی میدان لاله به سمت جی افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 67 اصفهان پل عابر عسگریه جی به سمت میدان لاله افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 66 اصفهان پل عابر عسگریه میدان لاله به سمت جی افقی 45 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 65 اصفهان پل عابر شهرداری منطقه 10 جی به سمت میدان لاله افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 64 اصفهان پل عابر شهرداری منطقه 10 میدان لاله به سمت جی افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 63 اصفهان پل عابر آل محمد لاله به چمران افقی 28 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 62 اصفهان پل عابر چمران به لاله افقی 28 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 61 اصفهان پل عابر شمس آباد امام خمینی به چمران افقی 53 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 60 اصفهان پل عابر شمس آباد چمران به امام خمینی افقی 53 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 59 اصفهان پل عابر استاد شهریار امام خمینی به چمران افقی 53 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 58 اصفهان پل عابر استاد شهریار چمران به امام خمینی افقی 53 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 57 اصفهان پل عابر رباط امام خمینی به چمران افقی 53 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 56 اصفهان پل عابر رباط چمران به امام خمینی افقی 53 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 55 اصفهان پل عابر مقابل مسجد المرتضی پل وحید به سمت امام خمینی افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین