جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 54 اصفهان پل عابر مقابل مسجد المرتضی امام خمینی به سمت پل وحید افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 53 اصفهان پل عابر مقابل رهنان به سمت امام خمینی افقی 42 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 52 اصفهان پل عابر مقابل رهنان به سمت پل وحید افقی 42 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 51 اصفهان پل عابر مقابل کوی بهاران ورودی اصفهان افقی 32 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 50 اصفهان پل عابر مقابل خیابان کشاورز ورودی اصفهان افقی 45 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 49 اصفهان پل عابر مقابل خیابان کشاورز خروجی اصفهان افقی 45 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 48 اصفهان پل عابر مقابل آمادگاه ارتش ورودی اصفهان افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 47 اصفهان پل عابر خیابان شهید کرمی خروجی اصفهان افقی 36 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 46 اصفهان پل عابر مقابل کوی امام جعفر صادق ورودی اصفهان افقی 45 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 45 اصفهان پل عابر مقابل کوی امام جعفر صادق خروجی اصفهان افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 44 اصفهان پل عابر مقابل درب دانشگاه ورودی اصفهان افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 43 اصفهان پل عابر مقابل درب دانشگاه خروجی اصفهان افقی 36 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 42 اصفهان بیلبورد پل ابوذر وجه سوم افقی 38 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 41 اصفهان بیلبورد پل ابوذر وجه دوم افقی 38 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 40 اصفهان بیلبورد پل ابوذر وجه اول افقی 38 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین