جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 513 مازندران پل عابر به سمت نمک آبرود اولین پل عابر پیاده وجه شمالی افقی 74 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 512 مازندران بیلبورد پارک جنگلی سیسنگان وجه غربی افقی 72 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 511 مازندران بیلبورد پارک جنگلی سیسنگان وجه شرقی افقی 72 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 510 مازندران بیلبورد ابتدای کمربندی نوشهر پارک سنگی وجه غربی عمودی 51 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 509 مازندران بیلبورد ابتدای کمربندی نوشهر پارک سنگی وجه شرقی عمودی 51 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 508 مازندران بیلبورد رویان روبروی اداره ارشاد وجه غربی افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 507 مازندران پل عابر رویان روبروی اداره ارشاد وجه شرقی افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 506 مازندران پل عابر رویان روبروی دانشگاه مازیار غربی افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 505 مازندران پل عابر رویان روبروی دانشگاه مازیار شرقی افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 504 مازندران بیلبورد یک کیلومتر مانده به خانه دریا افقی 54 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 503 مازندران پل عابر کیلومتر 10 لامیزده دید از شمال افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 502 مازندران پل عابر کیلومتر 10 لامیزده دید از تهران افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 501 مازندران پل عابر کیلومتر 12 گالشپل دید از شمال افقی 60 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 500 مازندران پل عابر کیلومتر 12 گالشپل دید از تهران افقی 60 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 499 مازندران بیلبورد قبل از شهرک صنعتی عمودی 50 7.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین