جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 468 مازندران پل عابر به سمت نوشهر منطقه مزگاه برد اول افقی 60 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 467 مازندران پل عابر به سمت نور منطقه امیر رود برد دوم افقی 60 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 466 مازندران پل عابر به سمت نور منطقه امیر رود برد اول افقی 60 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 465 مازندران پل عابر به سمت نوشهر منطقه ملکار برد دوم افقی 56 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 464 مازندران بیلبورد به سمت نوشهر منطقه ملکار برد اول افقی 56 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 463 مازندران پل عابر به سمت آمل دید از محمود اباد برد دوم افقی 48 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 462 مازندران پل عابر به سمت آمل دید از محمود اباد برد اول افقی 48 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 461 مازندران پل عابر به بابلسر منطقه بیشه کلا برد دوم افقی 56 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 460 مازندران پل عابر به بابلسر منطقه بیشه کلا برد اول افقی 56 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 459 مازندران پل عابر به سمت محمود آباد منطقه حاجی کلا برد دوم افقی 51 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 458 مازندران پل عابر به سمت محمود آباد منطقه حاجی کلا برد اول افقی 51 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 457 مازندران بیلبورد دید از بابل برد دوم افقی 16 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 456 مازندران پل عابر دید از بابل برد اول افقی 51 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 455 مازندران پل عابر به سمت ساری دید از ساری برد دوم افقی 54 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 454 مازندران پل عابر به سمت ساری دید از ساری برد اول افقی 54 16.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین