جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 453 مازندران پل عابر چالوس به تنکابن ورودی کلار آباد مقابل مدرسه شهید منتظری و شفقی کلاری افقی 90 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 452 مازندران پل عابر چالوس به تنکابن ورودی کلارآباد مقابل مدرسه شهید منتظری و شفقی کلاری افقی 90 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 451 مازندران بیلبورد میدان هزار سنگر افقی 130 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 450 مازندران بیلبورد روبروی شهرک خانه دریا دو طرفه افقی 32 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 449 مازندران بیلبورد روبروی شهرک خانه دریا دو طرفه افقی 50 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 448 مازندران پل عابر محمود آباد افقی 90 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 447 مازندران پل عابر انتهای سرخرود افقی 90 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 446 مازندران پل عابر انتهای سرخرود افقی 90 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 445 مازندران بیلبورد ابتدای سرخرود پمپ بنزین پیشانی جایگاه افقی 125 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 444 مازندران بیلبورد ابتدای شهرک خزرشهر دو طرفه افقی 55 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 443 مازندران غیره ابتدای سرخرود عمودی بک لایت دو طرفه افقی 18 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 442 مازندران بیلبورد ابتدای شهرک خزرشهر افقی 50 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 441 مازندران بیلبورد ابتدای شهرک خزرشهر افقی 50 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 440 مازندران بیلبورد کمربندی غربی جایگاه پمپ بنزین افقی 10 5.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 439 مازندران بیلبورد کمربندی غربی جایگاه پمپ بنزین پیشانی جایگاه افقی 56 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین