جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 408 مازندران پل عابر جنب شهرک دریانوردان دید از متل قو افقی 90 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 407 مازندران پل عابر جنب شهرک دریانوردان دید از چالوس افقی 90 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 406 مازندران پل عابر نمک آبرود اولین پل عابر پیاده سردآبرود افقی 74 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 405 مازندران پل عابر نمک آبرود اولین پل عابر پیاده سردآبرود افقی 74 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 404 مازندران بیلبورد ورودی پارک جنگلی افقی 58 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 403 مازندران بیلبورد پارک جنگلی سیسنگان از نور افقی 72 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 402 مازندران بیلبورد پارک جنگلی سینسنگان دید از نوشهر افقی 72 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 401 مازندران بیلبورد نوشهر پلیسراه نور دید از نوشهر افقی 50 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 400 مازندران بیلبورد نوشهر پلیس راه نور دید از نور افقی 50 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 399 مازندران بیلبورد ورودی شهر قبل از هتل نارنجستان دید از ایزدشهر افقی 72 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 398 مازندران بیلبورد ورودی شهرقبل از هتل نارنجستان دید از محمود آباد افقی 72 13.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 397 مازندران بیلبورد ایزد شهر قبل ا کمپ نفت دید از ایزدشهر افقی 72 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 396 مازندران بیلبورد ایزدشهر قبل از کمپ نفت دید از محمود آباد افقی 72 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 395 مازندران پل عابر آمل به محمود آباد (جنب دانشگاه پیام نور) افقی 92 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 394 مازندران پل عابر آمل به محمود آباد (جنب دانشگاه پیام نور) افقی 95 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین