جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 393 مازندران پل عابر به محمود آباد منطقه گالشپل دید از آمل افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 392 مازندران پل عابر به محمود آباد منطقه گالشپل دید از محمودآباد افقی 87 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 391 مازندران بیلبورد محور قدیم به بابل متی کلاجنب شهربازی پردیس افقی 90 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 390 مازندران پل عابر محور قدیم به بابل متی کلا جنب شهربازی پردیس افقی 90 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 389 مازندران بیلبورد بابل کیلومتر 7 دید از آمل افقی 72 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 388 مازندران بیلبورد کیلومتر 7 آمل دید از بابل افقی 72 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 387 مازندران بیلبورد بابل کیلومتر 3 آمل وجه مخالف افقی 60 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 386 مازندران بیلبورد بابل کیلومتر 6 آمل وجه مخالف افقی 72 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 385 مازندران پل عابر بابل جنب شرکت محیا دید از آمل افقی 96 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 384 مازندران پل عابر بابل جنب شرکت محیا دید از بابل افقی 96 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 383 مازندران بیلبورد بابل اولین دور برگردان وسط بلواردید از بابل افقی 84 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 382 مازندران بیلبورد بابل اولین دور برگردان وسط بلوار دید از آمل افقی 84 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 381 مازندران بیلبورد بابل جنب کارخانه آلومینیوم نوا دید از آمل وجه مخالف افقی 50 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 380 مازندران بیلبورد بابل جنب کارخانه آلومینیوم نوا دید از آمل وجه مقابل افقی 50 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 379 مازندران بیلبورد میدان صدف دور میدان افقی 28 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین