جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 363 مازندران بیلبورد کیلومتر 41 آسارا رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 362 مازندران بیلبورد کیلومتر 41 نرسیده به گچسر رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 361 مازندران بیلبورد کیلومتر 47 رستوران لانیز(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 360 مازندران بیلبورد کیلومتر 37 ری زمین رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 359 مازندران بیلبورد کیلومتر 37 جنب بخشداری آسارا رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 358 مازندران بیلبورد کیلومتر 36 جنب پمپ بنزین(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 357 مازندران بیلبورد کیلومتر 35 ری زمین رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 356 مازندران بیلبورد کیلومتر 30 جنب رستوران کاهار رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 355 مازندران بیلبورد کیلومتر 30 جنب رستوران کاهار رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 354 مازندران بیلبورد کیلومتر 30 جنب رستوران کاهار رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 17 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 353 مازندران بیلبورد نرسیده به میدان امیر کبیر رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 80 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 352 مازندران بیلبورد میدان امیر کبیر برگشت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 250 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 351 مازندران بیلبورد میدان امیر کبیر رفت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 250 120.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 350 مازندران غیره ابتدای فرهنگ وجه پشت(قیمت به صورت یکماهه میباشد) - اسکرولینگ عمودی عمودی 9 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 349 مازندران غیره ابتدای فرهنگ وجه رو(قیمت به صورت یکماهه میباشد) - اسکرولینگ عمودی عمودی 9 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین