جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 333 مازندران استرابرد جنب اداره پست(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 332 مازندران استرابرد جنب ایستگاه آتش نشانی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 331 مازندران استرابرد مقابل کفش ملی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 330 مازندران استرابرد ابتدای خیابان فرهنگ جنب بانک صادرات(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 329 مازندران استرابرد مقابل دبیرستان دخترانه حافظ(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 328 مازندران استرابرد انتهای خیابان(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 327 مازندران استرابرد جنب دبیرستان الزهرا(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 326 مازندران استرابرد مقابل پست بانک(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 325 مازندران استرابرد مقابل سعدی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 324 مازندران استرابرد مقابل باشگاه فرهنگیان(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 323 مازندران استرابرد نرسیده به بانک مسکن(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 322 مازندران استرابرد مقابل اداره آموزش و پرورش ناحیه 1(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 321 مازندران استرابرد جنب اداره کل آموزش و پرورش(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 320 مازندران استرابرد انتهای انقلاب(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 319 مازندران استرابرد مقابل پارک(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین