جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 318 مازندران استرابرد بعد از استانداری پارک سبز میدان(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 317 مازندران استرابرد بعد از سرپرستی بانک ملی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 316 مازندران استرابرد ابتدای بلوار دانشگاه(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 315 مازندران استرابرد مقابل کفش ملی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 314 مازندران استرابرد مقابل بیمارستان امام(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 313 مازندران استرابرد میدان کارگر(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 311 مازندران استرابرد مقابل اداره آموزش و پرورش(قیمت به صورت یکماهه میباشد) عمودی 12 4.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 310 مازندران پل عابر مقابل نظام مهندسی غرب به شرق راست(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 58 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 309 مازندران پل عابر مقابل نظام مهندسی غرب به شرق چپ(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 58 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 308 مازندران پل عابر مقابل نظام مهندسی شرق به غرب راست(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 58 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 307 مازندران پل عابر مقابل نظام مهندسی شرق به غرب چپ(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 58 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 306 مازندران پل عابر تقاطع 22 بهمن غرب به شرق راست(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 87 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 305 مازندران پل عابر تقاطع 22 بهمن غرب به شرق چپ(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 87 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 304 مازندران پل عابر تقاطع 22 بهمن شرق به غرب راست(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 87 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 303 مازندران پل عابر تقاطع 22 بهمن شرق به غرب چپ(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 87 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین