جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 287 مازندران پل عابر میدان معلم دو وجهی(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 21.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 286 مازندران پل عابر به سمت خزرشهر یک کیلومتری 1 خزرشهر(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 285 مازندران پل عابر به سمت آمل گالشپل(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 284 مازندران پل عابر به سمت محمود آباد کرچک(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 283 مازندران پل عابر بلوار دانشجو بعد از ارشاد استان(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 52 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 282 مازندران پل عابر بلوار دانشجو بعد از ارشاد استان(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 52 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 281 مازندران پل عابر ساری به قائمشهر جنب فرش ساوین افقی 90 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 280 مازندران پل عابر قائمشهر به ساری جنب فرش ساوین(قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 279 مازندران پل عابر ایزدشهر بلوار امام خمینی مقابل گلسار 55 دید محمود آباد به نور (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) افقی 91 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 278 مازندران پل عابر ایزدشهر بلوار امام خمینی مقابل گلسار 55 دید نور به محمود آباد (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) افقی 91 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 277 مازندران پل عابر ایزدشهر بلوار امام خمینی روبروی مدرسه مطهری دید محمود آباد به نور (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) افقی 91 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 276 مازندران پل عابر بلوار امام خمینی روبروی مدرسه مطهری دید نور به محمود آباد (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) افقی 91 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 275 مازندران بیلبورد روبروی شهرک بهار نارنج دید محمود آباد به نور (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) افقی 48 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 274 مازندران بیلبورد روبروی شهرک بهار نارنج دید نور به محمود آباد (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) افقی 48 50.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 273 مازندران پل عابر ساری بلوار دریا (فرح آباد) (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 67 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین