جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 257 مازندران پل عابر جنب شهرداری روبروی تربیت بدنی شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 62 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 256 مازندران پل عابر جنب شهرداری روبروی تربیت بدنی غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 62 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 255 مازندران پل عابر کاظم رود جنب سوپر کیوان شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 254 مازندران پل عابر کاظم رود جنب سوپر کیوان غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 253 مازندران پل عابر انارون جنب مسجد ابوالفضل غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 252 مازندران پل عابر انارون جنب مسجد ابوالفضل شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 251 مازندران پل عابر به سمت عباس اباد جنب مسکن فراساز شرق به غرب (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 250 مازندران پل عابر به سمت عباس اباد جنب مسکن فراساز غرب به شرق (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 72.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 249 مازندران بیلبورد به سمت نوشهر چلندر (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 63 60.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 248 مازندران بیلبورد به سمت محمود آباد تیمشون (قیمت به صورت یکماهه باشد) عمودی 63 60.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 247 مازندران پل عابر کمربندی قائمشهر به سمت فیروزکوه منطقه ملک کلا (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 246 مازندران پل عابر کمربندی غربی به سمت فیروزکوه منطقه ملک کلا دید از بابل (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 245 مازندران پل عابر فرح آباد جنب دانشکده کشاورزی (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 244 مازندران پل عابر فرح آباد جنب دانشکده کشاورزی (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 75 42.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 243 مازندران بیلبورد به سمت قائمشهر جنب بانک ملی (قیمت به صورت یکماهه باشد) افقی 60 48.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین