جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
maz 121 مازندران بیلبورد کتالم قبل از پمپ بنزین (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 15.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 120 مازندران بیلبورد نرسیده به شهرداری (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 40 9.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 119 مازندران پل عابر مقابل دبستان شهید شیرودی (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 90 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 118 مازندران بیلبورد شیرود بعد از شهرداری (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 117 مازندران بیلبورد وسط بلوار (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 116 مازندران بیلبورد وسط بلوار (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 115 مازندران بیلبورد وسط بلوار (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 114 مازندران بیلبورد وسط بلوار (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 113 مازندران بیلبورد وسط بلوار (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 112 مازندران بیلبورد کاظم رود (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 111 مازندران بیلبورد امرجکلا (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 10.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 110 مازندران بیلبورد هتل گل (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 60 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 109 مازندران پل عابر مقابل دادگستری (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 108 مازندران بیلبورد جمشید آباد (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 47 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
maz 107 مازندران بیلبورد بعد از برج برلیان خزر (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 50 12.000.000 تومان 3 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین