جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 121 گیلان پل عابر پل بی بی حوریه انزلی به رشت افقی 75 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 120 گیلان پل عابر پل بی بی حوریه رشت به انزلی افقی 75 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 119 گیلان پل عابر واقع رد مالا دید از رشت به انزلی افقی 45 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 118 گیلان پل عابر واقع در مالا دید از انزلی به رشت افقی 45 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 117 گیلان پل عابر خیابان امام خمینی تقاطع باهنر دید به توشیبا وجه 2 افقی 36 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 116 گیلان پل عابر خیابان امام خمینی تقاطع باهنر دید به توشیبا وجه 1 افقی 36 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 115 گیلان پل عابر خیابان امام خمینی تقاطع باهنر دید به میدان گیل وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 114 گیلان پل عابر خیابان امام خمینی تقاطع باهنر دید به میدان گیل وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 36 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 113 گیلان پل عابر جنب شهرک مفتح دید گاز به یخسازی وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 45 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 112 گیلان پل عابر جنب شهرک مفتح دید گاز به یخسازی وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 45 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 111 گیلان پل عابر جنب شهرک مفتح دید یخسازی به گاز وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 45 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 110 گیلان پل عابر جنب شهرک مفتح دید یخسازی به گاز وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 45 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 109 گیلان پل عابر فلکه یخسازی دید از یخسازی به گاز وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 108 گیلان پل عابر فلکه یخسازی دید از یخسازی به گاز وجه 1 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 72 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 107 گیلان پل عابر فلکه یخسازی دید گاز به یخسازی وجه 2 (قیمت به صورت یکماهه میباشد) افقی 54 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین