جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 31 گیلان پل عابر گلباغ نماز میدان ولیعصر به سمت بلوار انصاری افقی 32 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 30 گیلان بیلبورد بلوار گیلان میدان تربیت معلم افقی 28 35.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 29 گیلان پل عابر جنب پلیس راه دید از مازندران افقی 90 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 28 گیلان پل عابر جنب پلیس راه دید از گیلان افقی 90 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 27 گیلان پل عابر پره سر بلوارمرکزی شهر دید از آستارا افقی 45 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 26 گیلان پل عابر محور رشت آستارا پره سر بلوار مرکزی شهر دید از آستارا افقی 54 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 25 گیلان پل عابر محور رشت آستارا پره سر بلوار مرکزی شهر دید از رشت افقی 60 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 24 گیلان پل عابر بلوار امام رضا دید از لنگرود جلوی شیرینی سرای نوشین افقی 57 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 23 گیلان بیلبورد بلوار امام رضا دید از مرکز شهر جلوی شیرینی سرای نوشین افقی 57 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 22 گیلان پل عابر بلوار امام رضا دید از لنگرود جلوی کارخانه نادی افقی 57 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 21 گیلان بیلبورد بلوار امام رضا دید از مرکز شهر جلوی کارخانه نادی افقی 57 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 20 گیلان پل عابر بلوار قلی پور دید از گلسار ضلع مخالف افقی 30 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 19 گیلان پل عابر بلوار قلی پور دید از گلسار ضلع موافق افقی 30 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 18 گیلان پل عابر بلوار قلی پور پل دید از گلسار مخالف افقی 30 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 17 گیلان پل عابر بلوار قلی پور به طرف گلسار ضلع موافق افقی 30 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین