جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
gil 16 گیلان پل عابر بلوار شهید افتخاری دید به مرکز شهر مخالف افقی 28 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 15 گیلان پل عابر بلوار شهد افتخاری دید به مرکز شهر موافق افقی 26 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 14 گیلان پل عابر بلوار شهید افتخاری دید از مرکز شهر مخالف افقی 28 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 13 گیلان پل عابر بلوار شهید افتخاری دید از مرکز شهر موافق افقی 26 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 12 گیلان پل عابر بلوار جانبازان دید از میدان فرزانه افقی 60 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 11 گیلان پل عابر بلوار جانبازان دید از تهران افقی 60 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 10 گیلان پل عابر چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید از گلسار ضلع مخالف افقی 40 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 9 گیلان پل عابر چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید از گلسار ضلع موافق افقی 40 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 8 گیلان پل عابر چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید به گلسار ضلع مخالف افقی 40 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 7 گیلان پل عابر چهاراه گلسار جنب فرمانداری دید به گلسار ضلع موافق افقی 40 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 6 گیلان پل عابر چهارراه گلسار دید از گلسار ضلع شمالی مخالف افقی 39 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 5 گیلان پل عابر چهارراه گلسار دید از گلسار ضلع شمالی موافق افقی 39 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 4 گیلان پل عابر چهارراه گلساردید به گلسار ضلع جنوی مخالف افقی 39 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 3 گیلان پل عابر چهار راه گلسار جنب داروخانه دید به گلسار ضلع جنوبی موافق افقی 39 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
gil 2 گیلان پل عابر میدان مصلی دید از مرکز شهر افقی 57 28.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین