جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
mash91 مشهد پل عابر ابتدای بلوار وکیل آباد ابتدای پل نمایشگاه (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash90 مشهد پل عابر ابتدای بلوار وکیل آباد به سمت مشهد پل پرتویی (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash89 مشهد غیره بلوار وکیل آباد مقابل دانشگاه فردوسی (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash88 مشهد غیره بلوار وکیل آباد ابتدای کوثر (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash87 مشهد غیره بلوار وکیل آباد ابتدای صیاد شیرازی (هتل پارس) (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash86 مشهد غیره بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار هفت تیر (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash85 مشهد غیره بلوار وکیل آباد ابتدای دندانپزشکان (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash84 مشهد غیره بلوار وکیل آباد ابتدای صدف (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash83 مشهد غیره بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار دانشجو (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash82 مشهد غیره بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار سید رضی (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash81 مشهد غیره بلوار وکیل ابتدای بلوار امامت (سایبورد) افقی 26 29.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash80 مشهد غیره ابتدای پیروزی جام عسل (سایبورد) افقی 26 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash79 مشهد غیره میدان جوان ابتدای فکوری (سایبورد) افقی 26 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash78 مشهد غیره بلوار پیروزی خاقانی (سایبورد) افقی 26 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash77 مشهد غیره بلوار هاشمیه هاشمیه 51 (سایبورد) افقی 26 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین