جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
tab110 تبریز پل عابر بلواراستاد شهریار روبروی باغلارباغی کل تابلو عرضی افقی 30 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab109 تبریز پل عابر اول سربالایی به طرف 29 بهمن افقی 24 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab108 تبریز بیلبورد خیاابن فروغی مقابل مسجد مسیر رفت به فلکه همافر افقی 16 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab107 تبریز پل عابر مسیر رفت به ولیعصر افقی 34 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab106 تبریز پل عابر مسیر رفت به ائل گلی افقی 34 40.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab105 تبریز بیلبورد خیابان فروغی روبه روی مسجد افقی 16 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab104 تبریز پل عابر فلکه دانشگاه افقی 48 60.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab103 تبریز پل عابر تقاطع شریعتی جنوبی و 17 شهریور افقی 18 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab102 تبریز بیلبورد پل قاری نبش دوربرگردان پل قاری به سمت بازار عمودی 27 36.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab101 تبریز پل عابر پل قاری به سمت ولیعصر دید از مخابرات وجه 3 افقی 47 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab100 تبریز پل عابر پل قاری به سمت ولیعصر دید از مخابرات وجه 2 افقی 47 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab99 تبریز پل عابر پل قاری به سمت ولیعصر دید از مخابرات وجه 1 افقی 48 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab98 تبریز پل عابر پل قاری دید از ولیعصر جنب پاساژ فیروزه وجه 2 افقی 48 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab97 تبریز پل عابر پل قاری دید از ولیعصر جنب پاساژ فیروزه وجه 1 افقی 48 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
tab96 تبریز پل عابر دید از نصفراه به سمت میدان آذربایجان افقی 40 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین