جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Qaz12 قزوین پل عابر بلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین جنب لاین روبرو خیابان 22 بهمن افقی 36 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz11 قزوین پل عابر بلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین جنب لاین روبرو خیابان معاد افقی 36 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz10 قزوین پل عابر بلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه جنب لاین روبرو خیابان عدل افقی 36 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz9 قزوین پل عابر بلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین روبرو خیابان معاد افقی 36 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال اکران جزئیات
Qaz8 قزوین پل عابر بلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه لاین روبرو جنب خیابان عدل افقی 36 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz7 قزوین پل عابر بلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه لاین روبرو جنب خیابان نبوت افقی 36 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz6 قزوین پل عابر بلوار اصلی از تاکستان به سمت قزوین پلیس راه افقی 111 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz5 قزوین پل عابر بلوار اصلی قزوین به اقبالیه تاکستان، ابهر، خرمدره (پلیس راه) افقی 111 30.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz4 قزوین بیلبورد مسیر تاکستان به قزوین خروجی اقبالیه دور میدان افقی 90 19.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz3 قزوین بیلبورد مسیر قزوین تاکستان ورودی میدان اقبالیه افقی 90 19.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz2 قزوین بیلبورد روبروی مجتمع نیایش (3 وجهی) افقی 60 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz1 قزوین بیلبورد ورودی نخبگان دید تابلو از 5 جهت (3 وجهی) افقی 60 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
7 فرودگاه ها پل عابر چهار دانگه ابتدای شهید فارسیان به سمت چهار دانگه دید اصلی و فرعی (2عدد) افقی 51 250,000,000 1 ماهه در حال اکران جزئیات
6 فرودگاه ها پل عابر چهار دانگه ابتدای میدان امام علی (ع)به سمت چهار دانگه دید اصلی وفرعی افقی 63 200,000,000 1 ماهه در حال اکران جزئیات
5 فرودگاه ها پل عابر چهار دانگه ابتدای میدان امام علی (ع)به سمت چهار دانگه دید اصلی وفرعی افقی 48 200,000,000 1 ماهه در حال اکران جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین