جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Qaz91 قزوین پل عابر باغ نشاط تابلو اول از سمت شهر صنعتی به قزوین افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz90 قزوین پل عابر باغ نشاط تابلو سوم به سمت شهر صنعتی به قزوین دست چپ افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz89 قزوین پل عابر باغ نشاط تابلو دوم به سمت شهر صنعتی به قزوین دست چپ افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz88 قزوین پل عابر باغ نشاط تابلو اول به سمت شهر صنعتی دست راست افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz87 قزوین پل عابر ترمینال تابلوی چهارم رو به میدان از سمت ترمینال افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz86 قزوین پل عابر ترمینال تابلوی سوم رو به میدان از سمت ترمینال افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz85 قزوین پل عابر ترمینال تابلوی دوم سمت ترمینال افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz84 قزوین پل عابر ترمینال تابلوی اول سمت ترمینال افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz83 قزوین پل عابر ترمینال تابلو تکی از سمت شمال به جنوب افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz82 قزوین پل عابر دوراهی همدان ضلع شرقی سمت خیابان منتظری سمت جنوب افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz81 قزوین پل عابر دوراهی همدان ضلع شرقی خیابان منتظری سمت شمال افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz80 قزوین پل عابر دوراهی همدان ضلع شمال تابلوی سمت چپ افقی 36 6.600.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz79 قزوین بیلبورد دوراهی همدان جنوب جنب تابلوی اداره اطلاعات افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz78 قزوین پل عابر دوراهی همدان ضلع شمال سمت بانک کشاورزی افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Qaz77 قزوین پل عابر غیاث آباد تقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع شمال افقی 36 9.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین