جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
ker 139 کرمان پل عابر بزرگراه امام نبش تقاطع بهزاد به سمت دانشگاه باهنر افقی 31 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 138 کرمان پل عابر بزرگراه امام نبش تقاطع بهزاد به سمت دانشگاه باهنر افقی 48 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 137 کرمان پل عابر بزرگراه امام نبش تقاطع بهزاد به سمت دانشگاه باهنر افقی 48 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 136 کرمان پل عابر بزرگراه امام نبش تقاطع بهزاد به سمت دانشگاه آزاد افقی 48 8.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 135 کرمان پل عابر بزرگراه امام نبش تقاطع بهزاد به سمت دانشگاه آزاد افقی 48 14.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 134 کرمان پل عابر بزرگراه امام نبش تقاطع بهزاد به سمت دانشگاه آزاد افقی 48 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 133 کرمان پل عابر خیابان شریعتی باغ ملی افقی 60 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 132 کرمان پل عابر شهرک قدس دید به پمپ بنزین چپ افقی 67 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 131 کرمان پل عابر شهرک قدس دید به پمپ بنزین راست افقی 67 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 130 کرمان پل عابر دید به میدان اریب افقی 90 10.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 129 کرمان پل عابر میدان کوثر دید از هزار و یک شب چپ افقی 90 18.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 128 کرمان بیلبورد میدان کوثر دید از هزار و یک شب راست افقی 90 25.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 127 کرمان پل عابر شهرک شهید مطهری چپ افقی 92 12.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 126 کرمان پل عابر شهرک شهید مطهری راست افقی 92 15.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
ker 125 کرمان پل عابر افضلی پور سمت راست عرشه افقی 80 20.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین