جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
mash250 مشهد پل عابر روبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت راست افقی 59 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash249 مشهد پل عابر روبروی پمپ بنزین دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ افقی 59 70.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash248 مشهد پل عابر روبروی پمپ بنزین دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست افقی 59 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash247 مشهد پل عابر ویلا شهر دید از شرقبه به مشهد افقی 45 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash246 مشهد پل عابر ویلا شهر دید از مشهد به طرقبه افقی 42 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash245 مشهد بیلبورد انتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی چهارمی افقی 60 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash244 مشهد بیلبورد انتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی سومی افقی 60 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash243 مشهد بیلبورد انتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی دومی افقی 60 85.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash242 مشهد بیلبورد انتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی اولی افقی 60 85.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash241 مشهد پل عابر انتهای وکیل آباد افقی 91 95.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash240 مشهد بیلبورد تابلوی عمودی ورودی شاندیز عمودی 91 110.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash239 مشهد پل عابر شهید شوشتری بعد از پل طرق دید ورودی مشهد سمت راست افقی 36 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash238 مشهد پل عابر بعد از پل طرق دید ورودی مشهد سمت راست افقی 36 75.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash237 مشهد پل عابر حد فاصل سر افرازان و هاشمیه دید به کوثر جنوبی افقی 30 55.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
mash236 مشهد پل عابر بلوار فکوری افقی 30 80.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین