جستجوی پیشرفته
برای جستجوی بیلبوردها در کل ایران، موارد زیر را تکمیل نمایید:
شهر:

تیپ:

نوع تابلو:

روشنایی:

وضعیت اکران:
     

بیلبورد

کد تابلو شهر نوع تابلو نشانی تیپ متراژ کل اجاره ماهیانه مدت اجاره وضعیت اکران
Isf 215 اصفهان پل عابر مقابل درمانگاه سوانح سوختگی شمال به جنوب افقی 48 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 214 اصفهان پل عابر مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 3 دید از میدان جمهوری افقی 48 24.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 213 اصفهان پل عابر مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 2 دید از میدان جمهوری افقی 40 27.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 212 اصفهان پل عابر مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 1 دید از میدان جمهوری افقی 40 27.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 211 اصفهان پل عابر مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 3 به سمت میدان جمهوری افقی 48 21.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 210 اصفهان پل عابر مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 2 به سمت میدان جمهوری افقی 40 27.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 209 اصفهان پل عابر مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 1 به سمت میدان جمهوری افقی 40 27.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 208 اصفهان پل عابر خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 3 افقی 84 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 207 اصفهان پل عابر خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 2 افقی 48 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 206 اصفهان پل عابر خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 1 افقی 48 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 205 اصفهان پل عابر ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 3 افقی 40 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 204 اصفهان پل عابر ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 2 افقی 48 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 203 اصفهان پل عابر ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 1 افقی 48 34.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 202 اصفهان بیلبورد شهید میثمی شمال به جنوب دید از بزرگراه میثمی (3وجهی) افقی 48 32.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
Isf 201 اصفهان بیلبورد شهید میثمی غرب به شرق به سمت کوه صفه 2 (3وچهی) افقی 48 32.000.000 تومان 1 ماهه در حال مذاکره جزئیات
صفحات اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | آخرین